MENU
Onze missie

Visie

De VSV zet zich in voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Via educatie en sensibilisering streeft de VSV naar een systeem met zo weinig mogelijk ongevallen, zonder het mobiliteitsaspect uit het oog te verliezen. De VSV vervult een trekkende rol in de kamer educatie en sensibilisering van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

De VSV is ervan overtuigd dat educatie en sensibilisering een cruciaal onderdeel vormen van elk beleid, ook van het verkeers- en mobiliteitsbeleid. Door doelgroepgerichte levenslange educatie aan te bieden aan zowel verkeers- en mobiliteitsprofessionals als weggebruikers, verbeteren we de kennis, vaardigheden en attitudes op het vlak van verkeer en mobiliteit. We zoeken steeds naar de meest efficiënte en effectieve manier om dat te doen, baseren ons op wetenschappelijke inzichten en werken samen met alle relevante partners. We gebruiken ons gezond verstand en gaan pragmatisch te werk.

Onze missie

Doelstellingen 2016-2020

Voor de periode 2016-2020 formuleerde de VSV de volgende strategische doelstellingen:

 1. De VSV ondersteunt verkeers- en mobiliteitsprofessionals in Vlaanderen en schoolt hen permanent bij.
 2. De VSV biedt een volledige en praktijkgerichte verticale leerlijn aan in het onderwijs.
 3. De VSV bereidt de uitwerking van de hervorming van de rijopleiding voor en voert ze mee uit.
 4. De VSV werkt de sensibilisering en educatie van alle Vlamingen over veilig verkeer inhoudelijk en operationeel uit.
 5. De VSV adviseert het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering.
 6. De VSV is een professionele, duurzame en lerende organisatie.
Onze missie

Oprichtingsdecreet

In het oprichtingsdecreet van 21 maart 1990 kreeg de VSV de volgende decretale taken toegewezen:

 • Het opstellen van de programma's, de organisatie en de coördinatie van de opleiding, de bijscholing en de permanente vorming inzake verkeerskunde, alsook het adviseren bij de aanstelling van lesgevers in de verkeerskunde;
 • Het stimuleren van het wetenschappelijk onderzoek en van het universitair onderwijs betreffende de verkeerskunde;
 • Het adviseren van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse regering met betrekking tot aangelegenheden inzake verkeerskunde.
De VSV in cijfers

Opleiding

24.045 Aantal vormingsuren.
  2017 2018
Verkeer op Hogescholen 78 72
Dag Verkeer op School 9 12
Congres Verkeer op School 5 0
Begeleiding op Maat 83 72
Verkeersweken 2.394 5.850
Mobibus 503 536
Rijbewijs op School 15.915 15.012
Veilig Verkeer 452 508
Ready to Ride 756 700
Bijscholingen rijlesgevers 198 269
Ondersteuning rijopleiding 15 30
Vormingsmoment nieuwe rijopleiding 203 168
Mobiliteitsacademie 260 306
Studiedagen en congressen 16 18
Safe2Work (werknemers) 225 284
Coaching gemeenten 165 3
Netwerkmeetings bedrijven 8 6
Maatwerkbedrijven 24 132
Totaal 21.328 24.045
75.437 Aantal deelnemers aan vorming.
  2017 2018
Verkeer op Hogescholen 986 920
Dag Verkeer op School 286 284
Begeleiding op Maat 1.028 1.013
Verkeersweken 14.008 32.005
Mobibus 7.244 7.507
Rijbewijs op School 22.141 21.595
Veilig Verkeer 3.500 5.184
Ready to Ride 482 425
Bijscholingen rijlesgevers 501 597
Ondersteuning rijopleiding 86 146
Vormingsmoment nieuwe rijopleiding 493 412
Mobiliteitsacademie 1.633 1.206
Studiedagen en congressen 610 1.168
Safe2Work (werknemers) 3.447 2.373
Coaching gemeenten 189 82
Netwerkmeetings bedrijven 146 132
Maatwerkbedrijven 80 388
Totaal 56.979 75.437
De VSV in cijfers

Acties

735.051 Aantal deelnemers aan acties.
  2017 2018
Dag van de Verkeersouder 610 467
Fietsometer 935 698
Mobibrein 2.431 2.025
Grote Voetgangersexamen 14.806 17.121
Grote Fietsexamen 14.755 16.452
Grote Verkeerstoets 38.668 34.763
Dag van de Motorrijder 2.915 3.459
Rijbewijzer 0 29.682
Beloofd 14.312 5.301
Sensibiliserende acties 21.446 24.639
De Grote Verkeersquiz 115.738 183.172
Helm op fluo top 327.303 392.540
Truckveilig charter 4.596 4.222
Charter werftransport 0 31
Mobiwijzer 59 63
Fietsgemeente/Fietsstad 0 20.361
Totaal 558.574 734.996
De VSV in cijfers

Evaluatiescore

4,4 op 5 Gemiddelde tevredenheid.
De VSV in cijfers

VSV in de media

557 Artikels in de geschreven pers.
770 online vermeldingen.
71 reportages op radio en tv.
VSV op sociale media.
De VSV in cijfers

Personeel

58 Medewerkers.
Teams in de kijker

Rijopleiding

Rijopleiding

In 2018 werd beslist om na tien jaar te stoppen met Rijbewijs op School en een digitaal alternatief uit te werken. In 2018 werden zo de nodige voorbereidingen getroffen om een waardige digitale vervanger te voorzien: het gloednieuwe leerplatform mijnrijbewijsB.be. Het was een hele uitdaging om het hele verkeersreglement in een educatieve tool om te zetten en het aantrekkelijk en hapklaar aan jongeren aan te bieden. Het resultaat mag gezien worden en kende bij de lancering begin januari 2019 meteen een vliegende start. Als aanvulling op het leerplatform ontwikkelden we in 2018 ook de lessenreeks Rijbewijzer in de Klas als extra ondersteuning tijdens de schooluren. Ook dit aanbod werd in januari 2019 effectief gelanceerd. Een minstens even grote uitdaging voor team rijopleiding waren de bijscholingen voor rijlesgevers over het vormings- en terugkommoment in het kader van de vernieuwde rijopleiding. Die kwamen in 2018 bovenop het gewone opleidingsaanbod voor de rijschoolsector. In totaal organiseerden we zo bijna zestig dagen opleiding, goed voor 1155 rijlesgevers. Tot slot groeide de Dag van de Motorrijder in 2018 uit tot een vaste waarde met zo’n 3500 deelnemers.

www.mijnrijbewijsb.be

Teams in de kijker

Vorming professionals

Vorming professionals

In 2018 kreeg team vorming professionals bij de organisatie van het Vlaams Congres Verkeersveiligheid de hulp van team verkeers- en mobiliteitseducatie. Aanleiding was het thema ‘kinderen en jongeren in het verkeer’. Met succes. Het congres rondde de kaap van maar liefst 700 deelnemers. Daarmee zijn we volgens ETSC met voorsprong het grootste verkeersveiligheidscongres van Europa. Een ander waardevol project van dit team was de verkiezing Fietsstad/Fietsgemeente van het Jaar. Hiermee stimuleren we steden en gemeenten om werk te maken van een kwalitatief fietsbeleid. Naast de juryprijs wordt er ook een publieksprijs uitgereikt, waarbij inwoners hun mening kunnen geven. Meer dan 20.000 mensen brachten zo hun stem uit. Mooi waren ook onze vormingen die we aanbieden aan maatwerkbedrijven in het kader van Safe2Work. Met dat aanbod geven we werknemers met een beperking tips over hoe ze veilig en duurzaam van en naar het werk kunnen komen. In 2018 bereikten we zo 388 deelnemers, wat drie keer meer was dan in 2017.

www.vlaamscongresverkeersveiligheid.be
www.safe2work.be

Teams in de kijker

Sensibilisering

Sensibilisering

Team sensibilisering zorgde in 2018 voor twee grote records. Met Helm op Fluo top stimuleren we al enkele jaren leerlingen uit het basisonderwijs om tijdens de donkere maanden fluo en helm te dragen op weg naar school. Tijdens de afgelopen editie deden hier nagenoeg 400.000 leerlingen uit heel Vlaanderen aan mee, een stijging van 16% in vergelijking met 2017. Ook de Grote Verkeersquiz kende met een stijging van 36% een recordeditie met meer dan 183.000 deelnemers. In 2018 geraakten ook onze Beloofd-campagnes op volle snelheid. Met onze vier grootschalige campagnes over afstand houden, snelheid, slaperigheid en afleiding haalden we mooie resultaten. Zo bleek bijvoorbeeld uit de evaluatie van de campagne over afstand houden dat het aantal personen dat weet dat je twee seconden afstand moet houden van 64% naar 77% steeg. Om die abstracte 2-seconden regel concreet te maken en je volgafstand correct in te schatten, riepen we met die campagne mensen op om ‘Last Night a DJ Saved my Life’ te zingen. Dat duurt namelijk net twee seconden. Een aanpak die werkte.

www.helmopfluotop.be
www.degroteverkeersquiz.be
www.veiligverkeer.be/campagne-volgafstand-last-night-a-dj-saved-my-life

Teams in de kijker

Vrijwilligers

Vrijwilligers

In 2018 werd onze vrijwilligerswerking verder geoptimaliseerd. Er kwamen nieuwe vrijwilligers bij die verder werden opgeleid en nieuwe materialen, zoals de VR-Mobiel, werden gelanceerd. 2018 was echter ook een zwart jaar voor team vrijwilligers. Op 16 april overleed namelijk onze collega Jan Cox, een van de drijvende krachten achter de vrijwilligerswerking. Desondanks werd 2018 een jaar waarin onze vrijwilligers heel wat workshops gaven en sensibiliserende acties begeleidden in heel Vlaanderen. Zo gaven we 62 workshops, gingen we 98 actiedagen op pad met onze tuimelwagen, trokken we er 35 actiedagen op uit met de VR-Mobiel en sensibiliseerden we met de VR-brillen tijdens 72 actiedagen over de dode hoek. Alles bij elkaar bereikten we zo 25.724 weggebruikers.

www.vsvvrijwilligers.be

Teams in de kijker

Verkeers- en mobiliteitseducatie

Verkeers- en mobiliteitseducatie

2018 was een prachtig jaar voor team verkeers- en mobiliteitseducatie. In veel basisscholen wordt de VSV steeds meer een vaste waarde. Het aantal scholen dat aan minstens één project van de VSV deelneemt, steeg tot zo’n 60%. Het aantal verkeersbrevetten dat we verspreidden bereikte bijna de kaap van 100.000 en het aantal deelnemende leerlingen aan het Grote Voetgangers- en Fietsexamen groeide verder tot respectievelijk 17.121 en 16.452. Dat vertaalde zich ook in opnieuw meer scholen waaraan we een medaille Verkeer op School konden uitreiken. Die teller stond in 2018 al op 917, bijna een verviervoudiging van het aantal bij de start in 2014. In het secundair onderwijs veranderden we het geweer van schouder. Projecten die minder succes hadden (Mobibrein en FietSOmeter) bouwden we af en met een extra team lesgevers zetten we verder in op de Verkeersweken, waarmee we in schooljaar 2017-2018 zo’n 32.000 jongeren bereikten. Die mooie resultaten kwamen er zeker ook omdat we meer dan ooit de boer opgingen. Via Begeleiding op Maat trekken we naar scholen en gemeenten om daar onze projecten te promoten, aan te bieden en toe te lichten. Op die manier weten we wat werkt, waar leerkrachten en leerlingen mee bezig zijn en hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Daarnaast kunnen leerkrachten bij ons terecht om te ventileren en input te geven. Dankzij enkele adviesgroepen bouwen we goede contacten op en is er meer participatie.

www.veiligverkeer.be/pers/steeds-meer-deelnemers-voor-grote-voetgangers-en-fietsexamen

Teams in de kijker

Communicatie

Naast de ondersteuning voor al onze andere teams spendeerde team communicatie in 2018 heel wat tijd in de nieuwe corporate website. De houdbaarheidsdatum van de vorige was al een tijdje verstreken. Op de nieuwe website vinden bezoekers alles wat ze willen weten over de VSV in een frisse omgeving, een duidelijk overzicht van al onze activiteiten voor al onze verschillende doelgroepen en een gebruiksvriendelijke en betrouwbare inschrijvingsmodule. Team communicatie biedt de collega’s ook ondersteuning op het vlak van social media, mét resultaat. Zo groeide het aantal likes op de VSV-facebookpagina van 8288 naar 12.680. Ook het aantal volgers op Twitter groeide gestaag van 2502 naar 2710.

www.vsv.be

Teams in de kijker

Ondersteuning

Het is altijd riskant om een duurzame organisatie als de VSV te vergelijken met een auto. Maar toch. Je hebt niets aan een mooie carrosserie als wat onder de motorkap zit niet deugt. Op de VSV is dat net zo. Mooie projecten kunnen niet draaien zonder de mensen die ervoor zorgen dat de inschrijvingen voor congressen en reservaties van onze projecten vlekkeloos gebeuren, zonder vlot draaiende IT-toepassingen en zonder een onthaal dat ervoor zorgt dat onze klanten en partners telefonisch en aan de balie op een vriendelijke manier worden ontvangen. In een organisatie die steeds evolueert slagen we erin om met een vrij beperkte groep mensen ervoor te zorgen dat de motor van de organisatie blijft draaien zodat de projectverantwoordelijken zich voluit op hun doelgroepen en projecten kunnen concentreren. Dat kan alleen maar door een heel gemotiveerd team ondersteuners en door op een creatieve manier te blijven nadenken over de werking van de organisatie. In een steeds evoluerende organisatie blijven we ook op het vlak van personeelsbeleid bijleren en stappen vooruit zetten.

Onze werking

ALGEMENE VERGADERING

Naam Voornaam Namens Hoedanigheid
Gilté Bert Netwerk Duurzame Mobiliteit Benoemd
D'hoedt Bob Kabinet Vlaams minister Ben Weyts Afgevaardigde kabinet
Danckaerts Chris Vlaams minister van Economie Benoemd
Dierckx Cor Onafhankelijk deskundige Benoemd
Lauwers Dirk Onafhankelijk deskundige Benoemd
Verhoeven Dirk Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Beleid Toezichthouder
Klynen Eddy VSV Medewerker VSV
Bossaert Elke Mobiel 21 vzw Benoemd
De Smet Els Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Vlaams secretariaat) Gecoöpteerd
Van Thillo Frank SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Benoemd
Wauters Franky Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Vlaams secretariaat) Gecoöpteerd
Popelier Geert Onafhankelijk deskundige Benoemd
Remy Greta Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Beleid Toezichthouder
Vaganée Guido Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Gecoöpteerd
Bonnarens Hans SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Benoemd
Debels Heidi Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Benoemd
Bonneure Jan CVO MIRAS Benoemd
Peumans Jan VSV Benoemd
Willems Joris Onafhankelijk deskundige Gecoöpteerd
Van Beek Katrijn Provincie Antwerpen Gecoöpteerd
Hens Luc Onafhankelijk deskundige Benoemd
Van Eeckhoudt Mikaël Fietsersbond Benoemd
Van de Weghe Nico Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) Benoemd
D'haese Patrick Kabinet minister Hilde Crevits Gecoöpteerd
Delbaere Patriek Onderwijskoepel van steden en gemeenten (OVSG) Benoemd
Vansevenant Peter Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Benoemd
Tegenbos Rudi Onafhankelijk deskundige Gecoöpteerd
De Vuyst Sigrid Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (RAGO) Benoemd
De Laender Sofie Mobiel Brussel Gecoöpteerd
Willems Stef Vias Institute Gecoöpteerd
Dergent Stijn VSV Medewerker VSV
Steenberghen Thérèse Onafhankelijk deskundige Gecoöpteerd
Brijs Tom Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) Benoemd
Strubbe Yvan Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Benoemd
       
Onze werking

Partners

De lijst is te lang om op te sommen, maar de VSV werkte in 2018 nauw samen met onder meer de verschillende kabinetten, departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid, de provincies, de lokale overheden, politiezones, verschillende universiteiten en opleidingscentra, onderzoeksinstellingen en adviesorganen, beroeps- en belangenverenigingen, de vakbonden, de verschillende onderwijskoepels, rijscholen en rijlesgevers, de examencentra, ondernemingen, studiebureaus, enzovoort.

Voor heel wat van onze projecten kunnen we ook rekenen op ondersteuning van sponsors en private partners. Ethias biedt voor een aantal projecten al enkele jaren een structurele ondersteuning. Maar net zo goed hebben we sponsors of partners waar we mee samenwerken in het kader van een concreet project of een concrete doelgroep. Zo werken we samen met ZOO Antwerpen, DATS24, Nutcase en Bobbejaanland.

Jaarverslag 2018

Inleiding

De VSV doet haar best. We proberen zo goed mogelijke projecten, studiedagen en materialen te ontwikkelen voor scholen, lokale besturen, politiezones, bedrijven, verenigingen en rijscholen. We werken samen met de minister, de Vlaamse overheid en heel wat verschillende partners om zo mee te bouwen aan een duurzaam verkeersveilig Vlaanderen.

Onze missie

De VSV maakt mensen slimmer op het vlak van veilig verkeer.

Teams in de kijker

De mooie resultaten bij al onze projecten bereiken we in de eerste plaats dankzij schitterend teamwork binnen en tussen onze teams. Daarom zetten we enkele realisaties van elk team tijdens het afgelopen jaar hier in de kijker.

Onze werking

Medewerkers

Eind 2018 bestond de VSV uit een team van 58 enthousiaste medewerkers.

VSV medewerkers

Raad van bestuur

Volgende personen maakten in 2018 deel uit van de Raad van Bestuur:

 • Heidi Debels (bestuurder)
 • Cor Dierckx (bestuurder)
 • Stijn Dergent (VSV)
 • Bob D’hoedt (vertegenwoordiger kabinet Weyts)
 • Luc Henau (bestuurder)
 • Luc Hens (bestuurder)
 • Eddy Klynen (VSV)
 • Cathy Macharis (bestuurder)
 • Jan Peumans (voorzitter)
 • Geert Popelier (bestuurder)
 • Greta Remy (inhoudelijke toezichthouder)
 • Yvan Strubbe (bestuurder)
 • Angeline van den Rijse (bestuurder)
 • Dirk Verhoeven (financiële toezichthouder)

De heer Jan Peumans werd door de Vlaamse Regering aangeduid als voorzitter van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur.

ALGEMENE VERGADERING

Lees meer

Partners

Het uitgebreide en kwalitatief hoogstaande aanbod kon alleen worden uitgewerkt dankzij de inzet van andere organisaties. Die willen we dan ook allemaal uitdrukkelijk bedanken voor de constructieve samenwerking. Lees meer

Financiën 2018

Download document

Scroll down